Last Price

{{market.info.dataCurrent.lastprice | currency:''}}

24hr Change

{{market.info.dataCurrent.tempPrice | currency:''}}%

24hr High

{{market.info.dataCurrent.dayhigh | currency:''}}

24hr Low

{{market.info.dataCurrent.daylow | currency:''}}

Sàn giao dịch mua bán Bitcoin, Ethereum hàng đầu Việt Nam


SUPPORT

1900 63 65 29

Mua Bitcoin

Mua Ethereum

Số dư VND của bạn

{{showText.vndDefault | currency:'':0}} VND

Giá BÁN thấp nhất

{{market.responseData.minsell | currency:'':0}} VND

Hệ thống sẽ khớp lệnh theo giá cố định

VND
{{market.formBuy.fixed.total | currency:'':0 }} VND
{{market.formBuy.fixed.feeTransaction }} {{market.textFrom}}

Hệ thống sẽ khớp lệnh theo giá tự động theo Bitstamp

VND
{{market.formBuy.auto.priceTypeMarketUSDT | currency:'':0}} USDT
{{market.formBuy.auto.priceTypeMarketVND | currency:'':0}} VND
{{market.formBuy.auto.total | currency:'':0}} VND
{{market.formBuy.auto.feeTransaction}} {{market.textFrom}}

Bán Bitcoin

Bán Ethereum

Số dư BTC của bạn Số dư ETH của bạn

{{showText.coinDefault | currency:'':6}} {{market.textFrom}}

Giá MUA cao nhất

{{market.responseData.maxbuy | currency:'':0}} VND

Hệ thống sẽ khớp lệnh theo giá cố định

VND
{{market.formSell.fixed.total | currency:'':0}} VND
{{market.formSell.fixed.feeTransaction}} {{market.textFrom}}

Hệ thống sẽ khớp lệnh theo giá tự động Bitstamp

VND
{{market.formSell.auto.priceTypeMarketUSDT | currency:'':0}} USDT
{{market.formSell.auto.priceTypeMarketVND | currency:'':0}} VND
{{market.formSell.auto.total | currency:'':0}} VND
{{market.formSell.auto.feeTransaction}} {{market.textFrom}}

Danh sách bán Bitcoin

Danh sách bán Ethereum

Tổng: {{showText.totalListSell | currency:'':6}} {{market.textFrom}}

Loading...

Giá {{market.textFrom}} {{market.textTo}}
{{item.price}} {{item.nowamount}} {{item.total}}

Danh sách mua Bitcoin

Danh sách mua Ethereum

Tổng: {{showText.totalListBuy | currency:'':0}} {{market.textTo}}

Loading...

Giá {{market.textFrom}} {{market.textTo}}
{{item.price}} {{item.nowamount}} {{item.total}}
Thời gian Loại giao dịch Giá Số {{market.textFrom}} Tổng ({{market.textTo}})
Không có lệnh giao dịch nào.
{{item.updated_at}} {{item.status}} {{item.price | currency:'':0}} {{market.textTo}} {{item.nowamount}} {{market.textFrom}} {{item.price * item.nowamount | currency:'':0}} {{market.textTo}}

Hiện tại, lệ phí giao dịch là 0.4%.

Hiện tại, lệ phí giao dịch là {{market.feeUser * 100}}%.

Loading...

Thời gian Loại giao dịch Giá Số {{market.textFrom}} Tổng ({{market.textTo}})
Hiện tại chưa có lịch sử giao dịch.
{{item.updated_at}} {{item.status}} {{item.price | currency:'':0}} {{market.textTo}} {{item.coinamount}} {{market.textFrom}} {{item.paymentamount | currency:'':0}} {{market.textTo}}

Hình ảnh | Video

Báo chí nói về Kenniex