Hỗ trợ

ĐT/Zalo: 08 69588312

Coin Thay đổi Giá
{{item.coin1}}

{{item.bittrex24hchange | currency:'':2}}%

{{item.kenniexlast | currency:'':0}}

MUA BÁN Bitcoin NHANH

Mua Bitcoin

Số dư VND: {{coinCurrent.vndBalanceDefault | currency:'':0}} VND

Hệ thống sẽ khớp lệnh theo giá cố định bạn đặt

VND

{{(buyFixed.price / $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} USDT

{{(buyFixed.amount * buyFixed.price) | currency:'':0}} VND

{{(buyFixed.amount * (1 - buyFixed.feeTransaction)) | currency:'':6}} BTC

{{buyFixed.feeTransaction}}%

Hệ thống sẽ khớp lệnh theo giá tự động theo Bittrex

VND

{{$parent.coinCurrent.usd | currency:'':2}} USDT

{{(buyAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} VND

{{(buyAuto.amount * buyAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} VND

{{(buyAuto.amount * (1 - buyAuto.feeTransaction))}} BTC

{{buyAuto.feeTransaction}}%

Bán Bitcoin

Số dư BTC: {{coinCurrent.coinBalaceDefault | currency:'':6}} BTC

Hệ thống sẽ khớp lệnh theo giá cố định bạn đặt

VND

{{(sellFixed.price / $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} USDT

{{(sellFixed.amount * sellFixed.price) | currency:'':0}} VND

{{((sellFixed.amount * sellFixed.price) - ((sellFixed.amount * sellFixed.price) * sellFixed.feeTransaction)) | currency:'':0}} VND

{{sellFixed.feeTransaction}}%

Hệ thống sẽ khớp lệnh theo giá tự động theo Bittrex

VND

{{$parent.coinCurrent.usd | currency:'':2}} USDT

{{(sellAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} VND

{{(sellAuto.amount *sellAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) | currency:'':0}} VND

{{( (sellAuto.amount * sellAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) - ((sellAuto.amount * sellAuto.price * $parent.coinCurrent.usd) * sellAuto.feeTransaction) ) | currency:'':0}} VND

{{sellAuto.feeTransaction}}%

Danh sách bán Bitcoin

USDT

VND

Giá Số Lượng (BTC) VND
{{(services.helperService.formatNumber(item.price) / coinCurrent.priceCoinSell) | currency:'':0}}
{{item.nowamount}} {{item.total}}

Danh sách mua Bitcoin

USDT

VND

Giá Số Lượng (BTC) VND
{{(services.helperService.formatNumber(item.price) / coinCurrent.priceCoinBuy) | currency:'':0}}
{{item.nowamount}} {{item.total}}
Thời gian Loại giao dịch Số Lượng (BTC) Giá Thao tác
{{item.updated_at}} {{item.command_type}} {{item.nowamount}} {{item.price | currency:'':0}}
Thời gian (BTC) Giá
{{item.beginday*1000 | date:'H:mm:ss'}} {{item.coinamount | currency:'':6}} {{item.price | currency:'':0}}